Τι ψηφίσαμε

14.12.2018

Αρ. Φακ. 23.03.055.104-2018

Οι περί Ελέγχου της Ατμοσφαίρας και Επικινδύνων Ουσιών στα Εργοστάσια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. 

ΥΠΕΡ

14.12.2018

Αρ. Φακ. 23.03.055.103-2018

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

ΥΠΕΡ

14.12.2018

Αρ. Φακ. 23.01.059.208-2018

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών του 2019 Νόμος του 2018. 

ΥΠΕΡ

14.12.2018

Αρ. Φακ. 23.01.059.200-2018

Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2019 Νόμος του 2018. 

ΥΠΕΡ

14.12.2018

Αρ. Φακ. 23.03.055.092-2018

Οι περί της Λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανονισμοί του 2018. 

ΥΠΕΡ

14.12.2018

Αρ. Φακ. 23.01.056.008-2015

Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

ΥΠΕΡ

14.12.2018

Αρ. Φακ. 23.01.059.181-2018

Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018. 

ΥΠΕΡ