Πρόταση Νόμου Λιλλήκα για αστική ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων

Ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργος Λιλλήκας, κατέθεσε πρόταση νόμου στη Βουλή, με στόχο που προνοεί την αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων, εκπαιδευτικών λειτουργών, δημοτικών υπαλλήλων, κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας ώστε να καταστεί επιτακτική η αστική ευθύνη των υπαλλήλων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για κάθε απώλεια ή ζημιά την οποία αυτοί προξενούν εξ υπαιτιότητάς τους είτε στη διοίκηση είτε σε τρίτα πρόσωπα, λόγω πράξεων ή παραλείψεών ή μεροληπτικών αποφάσεών τους που είναι αποτέλεσμα δόλου ή εγκληματικής αμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.


Περαιτέρω, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, καθιερώνεται η ευθύνη του προϊστάμενου τμήματος σε περίπτωση που η παραγραφή αστικού αδικήματος προκύπτει λόγω καθυστέρησης του ιδίου του προϊστάμενου τμήματος στο οποίο ανήκει ή υπηρετεί ο υπάλληλος, να ενεργήσει.


Αναλυτικά η πρόταση Νόμου:


Αστική ευθύνη υπαλλήλων: Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, υπάλληλος υπέχει έναντι του εργοδότη του και έναντι τρίτων αστική ευθύνη για κάθε απώλεια ή ζημιά την οποία προξενεί από δόλο ή εγκληματική αμέλεια λόγω πράξης ή παράλειψής ή μεροληπτικής απόφασής του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.


Αστική ευθύνη υπαλλήλου έναντι του εργοδότη του: Ο υπάλληλος ευθύνεται έναντι του εργοδότη του για

(α) κάθε απώλεια ή ζημιά η οποία προξενείται σε αυτό από δόλο ή εγκληματική αμέλεια, λόγω πράξης ή παράλειψής ή μεροληπτικής απόφασής του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και επιβαρύνεται με ολόκληρο ή μέρος της απώλειας ή της ζημιάς που προξενήθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο, και

(β) την αποζημίωση την οποία αυτός κατέβαλε σε τρίτους για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του υπαλλήλου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλονται σε δόλο ή εγκληματική αμέλεια και επιβαρύνεται με ολόκληρο ή μέρος της αποζημίωσης αυτής.

Υπάλληλος ο οποίος ευθύνεται για τη μη έγκαιρη προώθηση νομοθετικών ή άλλων μέτρων που απαιτούνται για την εναρμόνιση της Δημοκρατίας με το κοινοτικό κεκτημένο υπέχει ευθύνη για κάθε απώλεια ή ζημιά που προξενείται στη Δημοκρατία εξαιτίας της μη έγκαιρης εναρμόνισής της, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε κύρωσης επιβληθεί στη Δημοκρατία από όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Αστική ευθύνη έναντι τρίτων: 1) Υπάλληλος υπέχει προσωπική ευθύνη για κάθε απώλεια ή ζημιά η οποία προξενείται εξ υπαιτιότητάς του σε τρίτους, λόγω πράξης ή παράλειψής του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

2) Προσωπική ευθύνη του υπαλλήλου δεν αποκλείει την ευθύνη του εργοδότη του έναντι τρίτων για τη απώλεια ή ζημιά που προξενείται σε αυτούς εξ υπαιτιότητας του υπαλλήλου λόγω πράξης ή παράλειψής του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

3) Για κάθε απώλεια ή ζημιά που προξενείται σε τρίτους δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο υπάλληλος και ο εργοδότης του, ευθύνονται ομού και κεχωρισμένως εις ολόκληρον έναντι τρίτων.


Υποχρέωση Προϊστάμενου Τμήματος. 1) Ο Προϊστάμενος Τμήματος στο οποίο ανήκει ή υπηρετεί υπάλληλος που προξενεί θετική ζημιά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου έχει υποχρέωση να θέσει το θέμα στην αρμόδια αρχή, διαφορετικά είναι ένοχος πειθαρχικού αδικήματος για παράβαση καθήκοντος ή υποχρέωσης.

2) Σε περίπτωση που η αναφερόμενη στο άρθρο 6 παραγραφή προκύπτει λόγω καθυστέρησης του Προϊστάμενου του Τμήματος στο οποίο ανήκει ή υπηρετεί ο υπάλληλος να ενεργήσει δεόντως, η καταβολή αποζημιώσεως βαρύνει τον εν λόγω Προϊστάμενο Τμήματος.