Πρόταση Γ. Λιλλήκα προς Βουλή για τις φορολογικές υποχρεώσεις των βουλευτών

Γραπτή πρόταση προς τη Βουλή, η οποία και θα κατατεθεί την ερχόμενη Πέμπτη στην Ολομέλεια του Σώματος, απέστειλε ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργος Λιλλήκας, για τη δημοσιοποίηση αυτούσιας της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, σε σχέση με τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων.

Στην πρόταση που απέστειλε ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργος Λιλλήκας, προς τη Βουλή, για να κατατεθεί ενώπιον της Ολομέλειας την Πέμπτη, εξηγεί μεταξύ άλλων τους λόγους που είναι αναγκαία η δημοσιοποίηση αυτούσιας της εν λόγω έκθεσης, μετά από σχετική εξουσιοδότηση του ΠτΒ.


Ακολουθεί αυτούσια η πρόταση:


Προσχέδιο απόφασης της Βουλής πρότασης που κατατίθεται από τον Πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργο Λιλλήκα


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΠΕΙΔΗ ειδικότερα, μείζον και διαμφισβητούμενο ζήτημα αποτέλεσε κατά καιρούς το θέμα της δημοσιοποίησης της Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή αναφορικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις ΠΕΠ, προς ικανοποίηση του επικρατούντος γενικότερου αισθήματος της κοινωνίας,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ προς υλοποίηση της βούλησης της κοινωνίας, κρίνεται ότι στην παρούσα απαιτείται η λήψη Απόφασης από την Ολομέλεια του σώματος βάσει των διατάξεων του Άρθρου 78 του Συντάγματος, η οποία να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Βουλής να ενεργήσει ως ανωτέρω,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ κατά τη λήψη της ως άνω απόφασης, συνυπολογίσθηκαν και σταθμίσθηκαν διάφοροι παράγοντες, οι οποίοι αφενός συνηγορούν στη δημοσιοποίηση της Έκθεσης για λόγους επιτακτικής κοινωνικής ανάγκης και αφετέρου δεν κωλύουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων από του να ασκήσει τον θεσμικό κυριαρχικό της ρόλο, λαμβάνοντας εφόσον το κρίνει σκόπιμο στη δεδομένη στιγμή τις ανάλογες πολιτικές αποφάσεις,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, για τη λήψη της παρούσας Απόφασης, η Ολομέλεια προέβη σε στάθμιση μεταξύ επιδιωκόμενου σκοπού και μέσων προς επίτευξη αυτού, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) επί των διάφορων πτυχών του θέματος, ήτοι ότι-

1. Εν πρώτοις, η δημοσιοποίηση της Έκθεσης αποτελεί μία μείζονος σημασίας δικαιοπολιτική απόφαση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και συνιστά αναγκαία προϋπόθεση πραγμάτωσης της λογοδοσίας των δημόσιων προσώπων και δη των αιρετών αξιωματούχων, συνακόλουθα δε παράμετρο της θεσμικής υποχρέωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων να συμβάλει στην παροχή της αναγκαίας πληροφόρησης προς την κοινωνία μέσω πρόσβασης στα υπό αναφορά στοιχεία.

2. η δημοσιοποίηση της Έκθεσης προς ικανοποίηση της εκφρασθείσας πιεστικής κοινωνικής ανάγκης, θα συμβάλει τα μέγιστα στην αποκατάσταση της εν γένει εικόνας του δημόσιου βίου, ο οποίος επλήγη καίρια και, εν πολλοίς, ανεπανόρθωτα από τις επί μακρόν συζητήσεις περί της δυνατότητας ή της σκοπιμότητας δημοσιοποίησης της Έκθεσης και περί όλων των πτυχών του θέματος.

3. λαμβανομένης υπόψη της σχετικής νομολογίας του ΕΔΔΑ για το κατοχυρωμένο στο Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, η δημοσιοποίηση της Έκθεσης κρίνεται εν προκειμένω αναγκαία εντός μίας δημοκρατικής κοινωνίας αλλά και αναλογική, δεδομένης της από πολλού εκφρασθείσας έντονης και πιεστικής κοινωνικής απαίτησης προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων να προχωρήσει σε δημοσιοποίησή της. (ΕΔΔΑ, Handyside κ Ηνωμένου Βασιλείου, 7.12.1976).

4. η κατά τον συγκεκριμένο τρόπο επέμβαση στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, αντισταθμίζεται ειδικότερα από το έντονο ενδιαφέρον της κοινωνίας σχετικά με τις υπό αποκάλυψη πληροφορίες αναφορικά με Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ), τα οποία, ούτως ή άλλως, έχουν υποχρέωση λογοδοσίας, αλλά και υποχρέωση αυξημένης ανοχής έναντι της όποιας κριτικής, συναφώς δε ο επιδιωκόμενος σκοπός και εν προκειμένω τα συγκεκριμένα μέσα προς επίτευξή του, ήτοι η ικανοποίηση της έντονης κοινωνικής απαίτησης για πληροφόρηση μέσω δημοσιοποίησης της Έκθεσης, κρίνεται ότι σε μία δημοκρατική κοινωνία συνιστούν εύλογο και αναλογικό μέτρο. (ΕΔΔΑ, Handyside κ Ηνωμένου Βασιλείου, 7.12.1976).

5. η δημοσιοποίηση της Έκθεσης, υπό τις περιστάσεις, συνιστά εύλογο μέτρο, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ούτε η υπόσταση ούτε η ασφάλεια των προσώπων που εμπεριέχονται στο εν λόγω έγγραφο απειλείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αφού πέραν ονομάτων και/ή επωνυμιών ουδέν άλλο διακριτικό στοιχείο ταυτοποίησης εμπεριέχεται στην Έκθεση, όπως διευθύνσεις ή αριθμοί δελτίων ταυτότητας. (ΕΔΔΑ, L.B κ Ουγγαρίας, 12.1.2021).

6. η υπόληψη ενός πολιτικού προσώπου, ναι μεν νομολογιακά τυγχάνει προστασίας, εντούτοις η όποια επέμβαση σε θεμελιώδη δικαιώματα σταθμιζόμενη με το γενικό συμφέρον της δημόσιας συζήτησης, εντάσσει τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα (ΠΕΠ) σε ευρύτερα από τα συνήθη πλαίσια αποδεκτής κριτικής εκ μέρους της κοινής γνώμης, καθιστώντας τα υποχρεωμένα να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ανοχή στην κριτική. (ΕΔΔΑ, Lingens κ Αυστρίας, 8.7.1986),

7. η δημοσιοποίηση της Έκθεσης στην παρούσα φάση επιβάλλεται από σοβαρούς λόγους υπαγορευομένους από τις έντονες πιέσεις εκ μέρους της κοινωνίας προς αποκάλυψη στοιχείων αναφορικά με ΠΕΠ, τα οποία ως δημόσια πρόσωπα οφείλουν να γνωρίζουν εκ προοιμίου τα όρια εντός των οποίων ως τέτοια οφείλουν να ενεργούν. (ΕΔΔΑ, Fernandez Martinez κ Ισπανίας, 12.6.2004).

8. στην Έκθεση περιέχονται μεν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παρά ταύτα και σύμφωνα με τις διατάξεις του εφαρμοστικού νόμου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων[1] [Νόμος υπ’ αριθμό 125(Ι) του 2018], η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του οικείου εφαρμοστικού νόμου, είναι νόμιμη όταν διενεργείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο των εξουσιών της και επιπλέον εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, το οποίο εν προκειμένω επιβάλλεται από την πιεστική απαίτηση της κοινωνίας να λάβει γνώση για τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στην Έκθεση σε σχέση με ΠΕΠ,


Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η Ολομέλεια του σώματος με την παρούσα Απόφασή της, η οποία λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 78 του Συντάγματος, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Βουλής να προχωρήσει σε δημοσιοποίηση της Έκθεσης αυτούσιας, καθ’ όν τρόπο ήθελε αρμοδίως καθορισθεί, ευθύς ως η παρούσα Απόφαση δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Άρθρου 82 του Συντάγματος.


Γιώργος Λιλλήκας

Πρόεδρος Συμμαχίας Πολιτών