Λιλλήκας: Ανάγκη στήριξης των οικονομιών κρατών που έπληξε η πανδημία

Ο Πρόεδρος της Κοιν. Επ. Ευρωπαϊκών Υποθέσεων τόνισε στη COSAC την ανάγκη στήριξης των οικονομιών κρατών που έπληξε COVID 19

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Γιώργος Λιλλήκας υπογράμμισε τη σημασία στήριξης των οικονομιών των κρατών μελών της ΕΕ, που επλήγησαν ιδιαίτερα από την πανδημία και την επείγουσα ανάγκη για περισσότερη αλληλεγγύη και για ισότιμη κατανομή των βαρών, προκειμένου να μειωθούν οι δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις στα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής, όπως η Κύπρος, στο πλαίσιο της Συνάντησης των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC). Όπως ανακοίνωσε η Βουλή , τη Συνάντηση διοργάνωσε το Κοινοβούλιο της Κροατίας, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της τρέχουσας εξάμηνης Κροατικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσε σε συζήτηση με θέμα την ανταπόκριση της ΕΕ στην πανδημία του κορωνοϊού και τις επιπτώσεις της κρίσης στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027, ο κ. Λιλλήκας υπογράμμισε τη σημασία στήριξης των οικονομιών των κρατών μελών της ΕΕ, που επλήγησαν ιδιαίτερα από την κρίση. Ανέδειξε επίσης τη σημασία της έγκαιρης επίτευξης συμφωνίας επί ενός ενωσιακού προϋπολογισμού, ο οποίος να αντικατοπτρίζει τα αιτήματα και τις ανάγκες των πολιτών, δημιουργώντας έτσι όραμα και φιλοδοξία για τους λαούς της Ευρώπης. Ο κ. Λιλλήκας έκανε ειδική αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρές, ανοιχτές οικονομίες, οι οποίες βασίζονται στον τομέα των υπηρεσιών, όπως είναι η Κύπρος, για τις οποίες η αποκατάσταση μιας αναπτυξιακής πορείας θέτει πολλές προκλήσεις. Επεσήμανε δε ότι ο τομέας του τουρισμού, μολονότι χαρακτηρίζεται υψίστης σημασίας, δεν περιλαμβάνεται ως τομέας χρηματοδότησης στο ΠΔΠ. Ο κ. Λιλλήκας υπογράμμισε επίσης την ανάγκη λήψης αποτελεσματικών μέτρων αλληλεγγύης προς τα κράτη μέλη, που δέχονται δυσανάλογες μεταναστευτικές ροές. Η Κύπρος, ανέφερε ο κ. Λιλλήκας, δέχεται το μεγαλύτερο κατά κεφαλή αριθμό αιτητών ασύλου μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 3,8% του πληθυσμού της. Οι περισσότεροι παράτυποι μετανάστες ωθούνται από την Τουρκία στις περιοχές υπό τον έλεγχο της Κυβέρνησης, είτε μέσω των κατεχομένων είτε δια θαλάσσης, τόνισε ο κ. Λιλλήκας. . Ο κ. Λιλλήκας ανέδειξε και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, κάτι το οποίο θα πρέπει, όπως είπε, να αντανακλάται στο νέο ΠΔΠ 2021-2027, καθώς και την ανάγκη διάθεσης όλων των κονδυλίων στα κράτη μέλη, με ευνοϊκούς και ευέλικτους κανόνες. Εξέφρασε τη διαφωνία της Κύπρου όσον αφορά στην εισαγωγή πρόσθετων Ίδιων Πόρων, οι οποίοι αφορούν τομείς εξόχως σημαντικούς για χώρες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η Κύπρος. Σε παρέμβασή του όσον αφορά στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, ο κ. Λιλλήκας υπέδειξε ότι οι στόχοι της Διάσκεψης πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και να έχουν ως γνώμονα τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία εδράζεται στη Νέα Στρατηγική Ατζέντα 2019-2024, ανέφερε ο κ. Λιλλήκας, πρέπει να εξετάσει βασικά ζητήματα, όπως τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, οι δημοκρατικές και θεσμικές αξίες, η κλιματική αλλαγή, η κοινωνική ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, οικονομικά θέματα και η ασφάλεια για την Ευρώπη και τον κόσμο. Πρέπει τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ να συμμετάσχουν ουσιαστικά σε όλα τα στάδια της διοργάνωσης της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και πρέπει η Διάσκεψη να εστιάσει στο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων προς ενίσχυση της νομιμότητας της Ένωσης και διαφύλαξη των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κατέληξε ο κ. Λιλλήκας.