Στήριξη στην Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑΣυντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ

Η Συμμαχία Πολιτών στηρίζει την συντεχνία Ισότητα και όλους τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου στο Δημόσιο Τομέα. Βασική αρχή της πολιτικής μας φιλοσοφίας είναι η ίση μεταχείριση των εργαζομένων.

Θεωρούμε λανθασμένη τη δυσμενή, άδικη και μειονεκτική μεταχείριση την οποία υφίστανται εργαζόμενοι αορίστου χρόνου έναντι συναδέλφων τους (Δημοσίων Υπαλλήλων) που εκτελούν την ίδια ακριβώς εργασία (ίδια καθήκοντα, ίδιες υποχρεώσεις και ευθύνες).

Η Συμμαχία Πολιτών έχει καταθέσει συγκεκριμένες τροπολογίες για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο που αφορά στις μεταθέσεις των εργαζομένων αορίστου χρόνου με στόχο την ίση μεταχείριση τους αλλά και την εξασφάλιση διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών.

Βασική πολιτική μας φιλοσοφία είναι η ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων. Θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε προτάσεις που θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων που υφίστανται αδικίες. Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων αλλά και η διασφάλιση του Κατώτατου Μισθού και για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα παραμένει βασική πολιτική μας προτεραιότητα.

#ΣυντεχνίαΙΣΟΤΗΤΑ #Δημόσιοςτομέας #εργαζόμενοιαορίστουχρόνου #ίσημεταχείριση #Κατωτατοςμισθός

12 views0 comments