Χαιρετισμός Γ. Λιλλήκα στη συνέλευση ΚΥΣΟΑΓιώργος Λιλλήκας

Μια κοινωνία που διατηρεί περιθωριοποιημένα τα άτομα με αναπηρίες είναι μια κοινωνία με αναπηρία.

Στόχος μου είναι το δημόσιο να χρηματοδοτεί το κάθε άτομο με αναπηρία, στο 100% των αξιολογημένων αναγκών του.

Θέλω να προσφέρουμε στο δικαιούχο άτομο, τη δυνατότητα να αγοράζει υπηρεσίες από εγκεκριμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ιδιώτες και τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι θα διαχειρίζονται, εγκεκριμένα από το δημόσιο, προγράμματα.

Μεταξύ άλλων, στο δικό μου Πρόγραμμα Διακυβέρνησης περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα μέτρα και δράσεις:

1. Αξιολόγηση της λειτουργικότητας και καταχώρηση στοιχείων για ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων ατόμων στην διαχείριση ατόμου με αναπηρία μέσα από την δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

2. Έγκαιρη παρέμβαση με θεραπείες για ηλικίες από 0-6 ετών με το δικαίωμα επιλογής ειδικών και κέντρων παρέμβασης στις οικογένειες. Κάλυψη στο 100% των δαπανών από το κράτος.

3. Επέμβαση στην Εκπαίδευση με την σωστή αξιολόγηση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και την εντατική και συστηματική εκπαίδευση τους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο σύνθετο έργο τους.

4. Αποτελεσματική ένταξη στην κοινωνία των ατόμων με αναπηρίες καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες για ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής. Κάλυψη στο 100% των δαπανών για να έχει το άτομο ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής.

Αναλυτικότερα η πολιτική και η δράση μας:

Η ιδιαίτερη ευαισθησία της πολιτικής μας για τα άτομα με αναπηρίες θα εκφραστεί με την εφαρμογή νόμου για πρόσληψη στον δημόσιο τομέα 10% από αυτήν την ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού. Επίσης, προτεραιότητα μας η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, με στόχο τη συμμετοχή και ένταξή τους στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον του τόπου.

Ως προς την επαγγελματική αποκατάσταση, θα προωθήσουμε ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης βασισμένο σε πέντε άξονες:

Πρώτος άξονας. Εργοδότηση με στήριξη στην ανοικτή αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει:

  1. Στήριξη από ειδικευμένο καθοδηγητή εργασίας που να εξασφαλίζει την πλήρη εργασιακή ενσωμάτωση του ατόμου στην εργασία.

  2. Πραγματική εργασία σε πραγματικό εργασιακό χώρο, συγκεκριμένο ωράριο και πραγματική αμοιβή, βάση των ωρών εργασίας και της απόδοσης.

  3. Στήριξη που να δίνεται στον εργαζόμενο, στον εργοδότη και τους συναδέλφους του από εξειδικευμένο προσωπικό.

Δεύτερος άξονας: Αυτοεργοδότηση σε κοινωνικές επιχειρήσεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις μικτών ικανοτήτων, μέσα στην κοινότητα, που να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους, βάσει και της ειδίκευσης που εξασφάλισαν τα άτομα μέσα από ειδικά προγράμματα κατάρτισης.

Τρίτος άξονας: Προστατευόμενο εργασιακό περιβάλλον. Περιλαμβάνει:

  1. Περιβάλλον κοινοτικής απασχόλησης.

  2. Διαμεσολαβητικά κέντρα κατευθυνόμενων εργασιακών εμπειριών για τους υποψήφιους εργοδότες.

  3. Κίνητρα για τους εργοδότες – Αξιοποίηση Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

  4. Σχέδια πριμοδοτήσεων μισθών των ατόμων.

  5. Σχέδια προσαρμογών στο χώρο εργασίας.

  6. Σχέδια επιδότησης μειωμένης παραγωγικότητας.

Τέταρτος άξονας: . Εργαστήρια προστατευόμενης εργασίας με ενίσχυση και επέκταση των υφιστάμενων εργαστηρίων προστατευόμενης εργασίας προκειμένου να εργοδοτούνται/απασχολούνται όσοι δεν μπορούν να απασχοληθούν στην ελεύθερη αγορά εργασίας.

Πέμπτος άξονας: Σχολές Επαγγελματικής Αγωγής

Στα προγράμματα προώθησης της διά βίου μάθησης να ενταχθούν και τα άτομα με αναπηρίες μέσω της σύστασης Σχολών Επαγγελματικής Αγωγής.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΚΥΣΟΑ #Άτομαμεαναπηρίες

3 views0 comments