Αγορά κτιρίου από ΣΑΠΑ

Οι δημόσιες καταγγελίες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (Σ.Α.ΠΑ.) για την  αγορά ιδιόκτητου κτιρίου γραφείων (πρώην κτίριο ΣΚΤ επί της Χ. Μούσκου), είναι πολύ σοβαρές και πρέπει να τύχουν άμεσης εξέτασης.


Η απόφαση για αγορά κτιρίου ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ πρέπει να γίνει μετά από τεκμηριωμένη, διαφανή και τεχνοκρατική μελέτη.


Συνεπώς, ο Γενικός Ελεγκτής του κράτους οφείλει να διερευνήσει κατά πόσο  ισχύουν οι καταγγελίες περί μη παρουσίασης στα μέλη του Δ.Σ μιας επίσημης εκτίμησης του εν λόγω ακινήτου, δεν προεκτιμήθηκε το κόστος βελτίωσης και ανακαίνισης του, δεν καταγράφηκαν οι ανάγκες του Οργανισμού και δεν εξετάστηκαν εναλλακτικές οικονομικότερες  λύσεις.


Ο ΣΑΠΑ είναι ένας κοινωφελής οργανισμός που οφείλει να εξυπηρετεί τον πολίτη  και να ακολουθεί βέλτιστες και διαφανείς πρακτικές.


Γιώργος Λάρκος

Αντιπρόεδρος Συμμαχίας Πολιτών

24 views0 comments