Συμμαχία Πολιτών Μεταρρύθμιση

Μεταρρύθμιση

του Κράτους

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

Α. Μεταρρύθμιση του Κράτους: Δημόσια Υπηρεσία και Διοίκηση

1.    Αξιοκρατία

1.1  Αλλαγή Τρόπου Αξιολόγησης Δημοσίων Υπαλλήλων

 • Να καθοριστούν εύκολα μετρήσιμοι στόχοι παραγωγής εργασίας για το κάθε Υπουργείο, Τμήμα, Διεύθυνση, προιστάμενο και υπάλληλο.

 • Να γίνεται αξιολόγηση όλων των προϊστάμενων από το προσωπικό του οποίου προΐσταται.

 • Η αξιολόγηση-βαθμολόγηση του κάθε υπαλλήλου θα γίνεται με βάση την επίτευξη των στόχων του καθώς και των αξιολογήσεων των υφιστάμενων του, αν πρόκειται για προϊστάμενο, σε μια κλίμακα από το 1 έως το 100.

 • Να συνδεθεί η καταβολή για όλους τους δημόσιους υπάλληλους  επιδόματος με την επίτευξη των στόχων και την βαθμολογία της αξιολόγησης του.

 • Προιστάμενοι, οι οποίοι βαθμολογούνται με μέσο όρο κάτω από το 70 για τρία συνεχόμενα χρόνια, θα καλούνται σε ακρόαση από την ΕΔΥ για τη βελτίωση ή υποβάθμιση του στην πιο κάτω κλίμακα.

 

1.2 Διορισμός μελών σε επιτροπές και συμβούλια όπως ΕΔΥ, ΕΕΥ, Δ.Σ. Ημικρατικών Οργανισμών και γενικά, σώματα των οποίων τα μέλη διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο

Να θεσμοθετηθούν νομοθετικά οι προσωπικές, αστικές και ποινικές ευθύνες των Υπουργών, των Μελών των Ανεξάρτητων Αρχών και Οργανισμών για τις πράξεις και παραλείψεις τους. Για κάθε απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που ακυρώνει απόφαση τους για λόγους ουσίας και σε περίπτωση αμέλειας τους ή παράβασης νόμιμου καθήκοντος τους να υπέχουν προσωπικής ευθύνης κάλυψης της ζημιάς που έχει υποστεί το Κράτος.

2. Ανεξάρτητη Επιτροπή Προ-Επιλογής

 • Να καθοριστούν με Νόμο τα προσόντα που πρέπει να πληρούν τα Μέλη των διαφόρων Ανεξάρτητων Αρχών και Δ.Σ. Ημικρατικών Οργανισμών κλπ. Τα προσόντα μπορεί να είναι συναφή με το χαρακτήρα και τη φύση των δραστηριοτήτων του κάθε Οργανισμού ή Αρχής.

 • Να συσταθεί Ανεξάρτητη Επιτροπή Δημοσίων Διορισμών όπου να απευθύνεται όποιος πολίτης πληροί τα προσόντα και ενδιαφέρεται για διορισμό στους πιο πάνω Οργανισμούς και Ανεξάρτητες Αρχές και να υποβάλλει το ενδιαφέρον του. Η Επιτροπή αυτή θα διεξαγάγει τη διαδικασία επιλογής χρησιμοποιώντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και θα καταθέτει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μικρό κατάλογο προεπιλογής (short list) με αιτιολογική έκθεση, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει τριπλάσιο αριθμό υποψήφιων από τις θέσεις που πρόκειται να πληρωθούν. Από τον κατάλογο αυτό θα γίνονται οι διορισμοί. Ο διορισμός θα εναπόκειται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή το Υπουργικό Συμβούλιο ανάλογα με τις πρόνοιες του Συντάγματος.

 • Να υιοθετηθεί θεσμός Δημόσιας Ακρόασης ενώπιον της Βουλής για τον διορισμό όλων των πολιτειακών αξιωματούχων.

 

3.   Πάταξη της γραφειοκρατίας:

3.1 Δημιουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε κάθε Υπουργείο

Κάθε υπουργείο θα δημιουργήσει γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη (ΓΕΠ) με  αρμοδιότητα να είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη στο κάθε υπουργείου για:

 • πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες που λαμβάνει από το κράτος και είναι αρμόδιο το υπουργείο να προσφέρει  

 • τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει για να λάβει αυτές τις υπηρεσίες και

 • την ενημέρωση του για την εξέλιξη της αίτησης του.

 

Τα σημεία επαφής για κάθε υπουργείο θα είναι τα Γραφεία Εξυπηρέτησης του Πολίτη και όχι τα γραφεία των τμημάτων των υπουργείων.  

 

Στάδια Διαδικασιών:

 1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα θα προσκομίζουν συμπληρωμένη τυποποιημένη αίτηση που θα υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά τα οποία δεν εκδίδονται από το κράτος. Στα ΓΕΠ θα ελέγχεται η αίτηση θα υπογράφεται από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο επί τόπου. Στο μέλλον, μέχρι την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ηλεκτρονική υπογραφή, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί να συμπληρώνει την αίτηση ηλεκτρονικά.

 2. Τα ΓΕΠ, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, θα επισυνάπτουν στην αίτηση τα έγγραφα που θα προσκόμιζε το φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τα οποία εκδίδονται από το κράτος. Στο μέλλον, οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στο άτομο που θα επεξεργάζεται την τελική αίτηση.

 3. Όταν η αίτηση συμπληρωθεί, για αιτήσεις οι οποίες δεν μπορεί να διεκπεραιωθούν από τα ΓΕΠ, αιτήσεις θα κατατίθενται στο αρμόδιο τμήμα του υπουργείο, το οποίο θα πρέπει να απαντήσει εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου το οποίο θα είναι καθορισμένο ανά αίτηση και θα είναι γνωστό στον πολίτη.

 4. Στο κάθε υπουργείο θα δημιουργηθεί Τμήμα Διεκπεραίωσης αιτήσεων το οποίο θα έχει την ευθύνη, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος να εγκρίνει ή απορρίψει την αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου. Στο Τμήμα Διεκπεραίωσης θα μεταφερθούν και θα εκπαιδευτούν άτομα τα οποία θα μπορούν να χειριστούν υποθέσεις εκτός από του δικού τους και άλλων τμημάτων του κάθε υπουργείου.

 

3.2 Δημιουργία Μονάδας Μεγάλων Επενδύσεων

 1. Θα δημιουργηθεί Μονάδα Μεγάλων Επενδύσεων το οποίο θα χειρίζεται αιτήσεις των οποίων οι επενδύσεις είναι μεγαλύτερες από €5 εκ.

 2. Η Μονάδα θα επανδρώνεται με δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι θα είναι αποσπασμένοι από τα υπουργεία ή τις αρχές που έχουν την αρμοδιότητα να χειριστούν τέτοιου είδους αιτήσεις. Οι υπάλληλοι θα έχουν όλες τις εξουσιοδοτήσεις από το Υπουργείο τους, εκτός αυτές του Υπουργού, για να αποφασίσουν επί των αιτήσεων στην Μονάδα Μεγάλων Επενδύσεων.

 3. Κάθε αίτηση στην Μονάδα Μεγάλων Επενδύσεων θα έχει ένα υπεύθυνο, (Project Manager) του οποίου η ευθύνη θα είναι η διεκπεραίωση, έγκριση ή απόρριψη της αίτησης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος το οποίο θα είναι γνωστό στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 4. ΌΛΕΣ οι αποφάσεις της Μονάδας Μεγάλων Επενδύσεων θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια, η ισονομία και ορθότητα της απόφασης.

 5. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα μπορεί να χρησιμοποιεί την Μονάδα Μεγάλων Επενδύσεων για την διαπεραίωση των δικών του αποφάσεων.

 

3.3 Εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Κύπρος διαθέτει τα τελευταία 5 χρόνια το σύστημα e-procurement μέσω του οποίου μπορούν και υποβάλλονται διαδικτυακά οι δημόσιες προσφορές.

 1. Το σύστημα να γίνει υποχρεωτικό για όλες τις Αναθέτουσες Αρχές (Δημόσιος Τομέας, Ημικρατικοί, Δήμοι, Πανεπιστήμια κ.λπ).

 2. Να αξιοποιηθεί το ίδιο σύστημα για την υποβολή των προτάσεων σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα.

 3. Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής θα πρέπει να αλλάξει ρόλο. Θα πρέπει να εισηγείται στην Κυβέρνηση τη στρατηγική στους τομείς της πληροφορικής με βάση τις εξελίξεις στον τομέα της Τεχνολογίας.

 4. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θα πρέπει να εισαχθεί με διεθνή διαγωνισμό ανάμεσα σε εταιρείες που υλοποίησαν τέτοιο έργο σε άλλο Κράτος. Η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί, για να παρακαμφθούν οι γραφειοκρατικοί σκόπελοι, είναι αυτή της παροχής ολοκληρωμένου έργου (turn key).

 5. Το κάθε Υπουργείο πρέπει να έχει τη δική του Υπηρεσία Τεχνικής Στήριξης και τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα.

 6. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θα επιτρέψει στους πολίτες (ιδιαίτερα των απομακρυσμένων περιοχών) αλλά και στις επιχειρήσεις να διεκπεραιώνουν μεγάλο μέρος των συναλλαγών τους με το Κράτος μέσα από την Ηλεκτρονική Επικοινωνία. Επιπλέον, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση μειώνει τα κόστη του Κράτους (σε προσωπικό και σε υλικά) αλλά και των πολιτών και των επιχειρήσεων (σε χρόνο, διακίνηση και καύσιμα).

 

3.4 Κατάργηση Πολεοδομικής Άδειας και της Άδειας Οικοδομής

 • Το Τμήμα Πολεοδομίας θα καθορίζει όπως σήμερα την πολιτική του Κράτους για πολεοδομικές ζώνες και ζώνες ανάπτυξης.

 • Να τροποποιηθεί ο περί Αρχιτεκτόνων Νόμος και να εισαχθεί πρόνοια ανάληψης ευθύνης από τον Αρχιτέκτονα για τα Σχέδια που υπογράφει και υποβάλλει στην Πολεοδομική Αρχή, στο πρότυπο του Νόμου για τους Εγκεκριμένους Λογιστές.

 • Με την υποβολή των Σχεδίων στην Πολεοδομική Αρχή θα μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

 • Η Πολεοδομική Αρχή θα κάνει ελέγχους κατά την εξέλιξη των οικοδομικών εργασιών για να ελέγξει αν τα Σχέδια συνάδουν με την πολιτική πολεοδομικών ζωνών καθώς και αν το έργο που οικοδομείται είναι αυτό που έχει κατατεθεί στην Αρχή ή έχει τροποποιήσεις.

 

3.5 Αναδιοργάνωση Υπουργείων

Το κάθε υπουργείο θα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες υπηρεσίες.

 1. Υπηρεσία Συμμορφώσεως, με ευθύνη την τήρηση των κανονισμών του κάθε υπουργείου και τον ανασχεδιασμό των κανονισμών για καλύτερη εξυπηρέτηση του κάθε πολίτη. Επιπρόσθετα, θα έχει την ευθύνη υλοποίησης των εισηγήσεων του Επίτροπου Διοικήσεως.

 2. Υπηρεσία Ελέγχου, με ευθύνη την μείωση του γενικού κόστους και την ανάλυση του κόστους της κάθε εργασίας στο υπουργείο. Ως αποτέλεσμα θα είναι η καλύτερη κοστολόγηση των προσφερομένων υπηρεσιών από το κράτος. Επιπρόσθετα, θα έχει την ευθύνη υλοποίησης των εισηγήσεων του Γενικού Ελεγκτή.

 

3.6 Διορισμός Διευθυντών Τμημάτων και Διευθύνσεων Υπουργείων καθώς και όλων των δημοσίων υπαλλήλων με κλίμακα Α13 και άνω.

Όλες οι θέσεις δημοσίων λειτουργών με κλίμακα εργοδότησης Α13 και άνω θα μετατραπούν σε 5 ετή συμβόλαια. Για κάθε θέση θα προκηρύσσεται διεθνής διαγωνισμός και θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής άτομα τα οποία μιλούν και γράφουν την Ελληνική γλώσσα. Μετά την 5 ετία, όλες οι θέσεις θα επαναπροκηρρύσονται.

 

3.7 Διαφάνεια: «Όλα στο Φως»

 • Όλες οι αποφάσεις όλων των θεσμών του κράτους, των Δημόσιων ή Ημιδημόσιων Οργανισμών ή Οργανισμών που χρηματοδοτούνται, πλήρως ή μερικώς από τον κρατικό προϋπολογισμό,  θα πρέπει να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο μαζί με τα αιτιολογικά των αποφάσεων τους.

 • Επιπρόσθετα, προτείνουμε την θεσμοθέτηση του δικαιώματος του κάθε πολίτη να έχει πλήρη πρόσβαση σε αρχεία του κράτους που τον αφορούν. Η πρόσβαση θα είναι άμεση και η όποια παρεμπόδιση αυτού του δικαιώματος θα πρέπει να τιμωρείται ποινικά.

 

3.8 Κοινοβούλιο

 • Όλα τα Νομοσχέδια και όλες οι Προτάσεις Νόμου θα αναρτούνται στον ιστοχώρο του κοινοβουλίου για περίοδο 15 ημερών από την ημέρα κατάθεσης τους, και θα είναι προσβάσιμα/ες από τους πολίτες. Ο κάθε πολίτης θα έχει το δικαίωμα να καταθέτει τις δικές του εισηγήσεις, τροποποιήσεις και σχόλια τα οποία θα κωδικοποιούνται από τους τεχνοκράτες της βουλής και θα τίθενται ενώπιον των επιτροπών και της ολομέλειας της βουλής.

 • Να τηρείται ονομαστική παρουσία τόσο στην Ολομέλεια όσο και στις Επιτροπές και να δημοσιοποιούνται επί μηνιαίας βάσης οι παρουσίες των Βουλευτών.

 • Οι αδικαιολόγητες απουσίες να επιφέρουν μείωση στη μισθοδοσία των Βουλευτών.

 • Να καθοριστεί με Νομοθεσία οροφή 3 θητειών για τους Βουλευτές.

 

3.9 Ευθύνες του Κράτους έναντι του Πολίτη

3.9.1 Εφαρμογή των αποφάσεων της Δικαιοσύνης

Να ψηφιστεί Νόμος που να επιβάλλει κυρώσεις – περιλαμβανομένης και της φυλάκισης ή και προστίμου – εκεί όπου δεν εφαρμόζονται, παραγνωρίζονται ή δεν εκτελούνται οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου από Υπουργούς, Μέλη των Δ.Σ. Ημικρατικών Οργανισμών, Μέλη Ανεξάρτητων Αρχών ή δημόσιους λειτουργούς.

3.9.2 Αποκατάσταση ζημιάς στον Πολίτη

Να ψηφιστεί Νόμος ο οποίος θα καθορίζει και θα εξειδικεύει την ευθύνη της Δημοκρατίας για κάθε ζημιογόνα άδικη πράξη ή παράλειψη των υπαλλήλων ή των αρχών της Δημοκρατίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή κατ’ επίκληση των καθηκόντων τους έναντι οιουδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας.

 

3.10 Γενική Εισαγγελία

 • Ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας και η Γενική Εισαγγελία, με μειωμένο προσωπικό, να διατηρήσουν το καθεστώς του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.

 • Οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες που αφορούν τις ποινικές διώξεις να μεταφερθούν σε ένα ανεξάρτητο Σώμα Εισαγγελέων οι οποίοι θα διορίζονται, με διαφανείς διαδικασίες, από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Β. Mεταρρυθμιση του πολιτικου συστηματος - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας

 

4. Εισαγωγή του Ανακλητού

Να δοθεί η νομική δυνατότητα στους πολίτες, με δημοκρατικές διαδικασίες να ανακαλούν τους εκλελεγμένους αντιπρόσωπους τους (Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Βουλευτές, Δημάρχους κλπ) πριν τη λήξη της θητείας τους.

Αυτό μπορεί να γίνει με τη συλλογή υπογραφών από το 25% του εκλογικού σώματος που εξέλεξε τον αξιωματούχο, να διεξάγεται δημοψήφισμα. Αν το 50% συν μια ψήφος απαιτήσει την αναπομπή του αξιωματούχου, τότε εντός 40 ημερών διεξάγεται επαναληπτική εκλογή.

5.  Πάταξη της διαφθοράς

5.1«Πόθεν Έσχες» Πολιτειακών Αξιωματούχων

Προτείνουμε Τροποποίηση του νόμου, ο οποίος θα πρέπει να προβλέπει τη δημιουργία Ελεγκτικής Επιτροπής η οποία θα προεδρεύεται από πρώην Δικαστή ή νομικό εγνωσμένου κύρους και άμεμπτου ήθους και θα έχει υποχρέωση εντός 3 μηνών από την κατάθεση των περιουσιακών στοιχείων ενός αξιωματούχου να διενεργεί έλεγχο των στοιχείων. Τα αποτελέσματα των ερευνών της Επιτροπής θα δημοσιοποιούνται.

5.2 Ασυμβίβαστο – Σύγκρουση Συμφερόντων

Τροποποίηση υφιστάμενης νομοθεσίας ώστε παράλειψη δήλωσης ασυμβίβαστου ή σύγκρουσης συμφερόντων να οδηγεί σε έκπτωση από αξίωμα ή άλλες κυρώσεις.                 

 

5.3 Συμβούλιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Θα δημιουργηθεί με Νόμο ανεξάρτητος μηχανισμός Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ο οποίος θα λειτουργεί δι΄ ενός Συμβουλίου τεχνοκρατών αλλά και ατόμων με δικαιοδοσία έρευνας, ώστε να επιτυγχάνεται η ταχεία και επαρκής κινητοποίηση των ανακριτικών διαδικασιών, κυρίως μέσω της άμεσης έκδοσης ενταλμάτων.

5.4 Εισαγωγή του Θεσμού του Δημοψηφίσματος

Να δημιουργηθεί το Νομοθετικό πλαίσιο που θα επιβάλλει στην εκάστοτε Κυβέρνηση τη διεξαγωγή Δημοψηφίσματος για τη λήψη απόφασης από τον ίδιο το λαό για πολιτικές σε ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα.

 

Τέτοια θέματα είναι τα ακόλουθα:

 • Αύξηση χρέους

 • Φορολογίες εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων

 • Σημαντικά θέματα όπως Υγείας, Παιδείας, Εργασίας.

 

Πολίτες θα μπορούν να θέσουν ζητήματα σε δημοψήφισμα εφόσον έχουν συλλέξει υπογραφές από το 5% του εκλογικού σώματος.

5.5 Οριζόντια Ψηφοφορία

Οι 16 από τους 56 Βουλευτές (25% των εδρών) να εκλέγονται σε επαρχιακό επίπεδο με τη μέθοδο της Οριζόντιας Ψηφοφορίας. Με αυτό τον τρόπο διατηρούμε την αρχή της Απλής Αναλογικής αλλά ταυτόχρονα διευρύνουμε το δικαίωμα επιλογής των πολιτών.

5.6 Ηλεκτρονική Ψηφοφορία

Η τεχνολογία επιτρέπει σήμερα την εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Το μέτρο αυτό μειώνει το κόστος των εκλογών και θα φέρει τους νέους πιο κοντά στην πολιτική.

Διαβάστε το κείμενο
σε μορφή αρχείου *pdf