Προτάσεις Νόμου

28.06.2019 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε οι υφιστάμενες ρυθμίσεις που αφορούν στον χειρισμό συσσωρευμένων ζημιών αποκτώντος πιστωτικού ιδρύματος να ισχύουν κατ’ αναλογίαν και στην περίπτωση αναδιοργάνωσης εταιρειών. 
 Όπως είναι γνωστό, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οποιαδήποτε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση δημιουργηθεί σε πιστωτικό ίδρυμα, λόγω φορολογικών ζημιών που μεταφέρονται από άλλο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει αναδιοργανωθεί ή εξυγιανθεί και αποκτηθεί από το προγενέστερο ίδρυμα, δύναται να πιστώνεται έναντι συγκεκριμένων φόρων.  


 Συναφώς, με την πρόταση νόμου, προτείνεται όπως οι εν λόγω ρυθμίσεις ισχύσουν, κατ’ αναλογία και στην περίπτωση εταιρειών οι οποίες αναδιοργανώνονται.   
 

14.06.2019 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε:


1. Να αρθεί η αδικία που προκαλείται από ορισμένες διατάξεις αυτού, οι οποίες εξουδετερώνουν την ισχύ που πρέπει να έχει η έκδοση απαγορευτικού δικαστικού διατάγματος, αφού για να σταματήσει  επικείμενος πλειστηριασμός απαιτείται, πέραν από την έκδοση σχετικού δικαστικού διατάγματος,  η καταχώριση νέας διαδικασίας, ήτοι Αίτησης/Έφεσης με την οποία να προβάλλεται ως λόγος επιτυχίας της  η ύπαρξη του εν λόγω απαγορευτικού διατάγματος.


Ειδικότερα, διασαφηνίζονται οι λόγοι που βάσιμα μπορούν οι ενυπόθηκοι οφειλέτες να προβάλουν ώστε να μην προχωρήσει επικείμενος πλειστηριασμός των ενυπόθηκων ακινήτων τους όπως η βάσιμη, δηλαδή όχι η επιπόλαια και γενική, αμφισβήτηση του οφειλόμενου ποσού η οποία μπορεί να βασίζεται και σε ενέργειες ή συμπεριφορά του ενυπόθηκου δανειστή όπως επιβολή υπερχρεώσεων,  απουσία  έντιμων προσπαθειών αναδιάρθρωσης, παράβαση προσυμβατικών υποχρεώσεων, καταχρηστικής και κακόπιστης συμπεριφοράς, οικονομικού εξαναγκασμού και πολλά άλλα που παραβλέπονται.  Με την επιδιωκόμενη τροποποίηση δεν αφήνεται η ευχέρεια στα δικαστήρια να θεωρήσουν το θέμα ως χρηματικής φύσης, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή,  εφόσον πρόκειται για μη αναστρέψιμη και οριστική απώλεια ακινήτου.  Είναι θεμελιώδη αρχή του Ενωσιακού δικαίου η αποτελεσματική πρόσβαση σε δικαστήριο πράγμα,  που  παραβιάζεται,  εάν δεν σταματά εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου εκκρεμούσας δικαστικής διαδικασίας που μάλιστα έχει βάσιμες πιθανότητες επιτυχίας σε σχέση με αρκετά ζητήματα που περιστρέφονται είτε στην ύπαρξη είτε στο ύψος του οφειλόμενου ποσού προς τον ενυπόθηκο δανειστή.


2. Να έχουν υποχρέωση τα Δικαστήρια να ελέγχουν κατά πόσο οι τράπεζες προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες που απαιτεί η σχετική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για αναδιάρθρωση χορηγήσεων ή αν εκμεταλλεύονται και καταχρώνται τη δυνατότητα προώθησης της διαδικασίας εκποίησης, που κατά κοινή ομολογία πρέπει να είναι το ύστατο μέτρο στο οποίο πρέπει να καταφεύγουν οι τράπεζες.


3. Να επιμηκυνθεί η προθεσμία εξόφλησης οφειλόμενων ποσών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης από τριάντα σε σαράντα πέντε μέρες.


4. Ο διορισμός των δύο εκτιμητών για τη διενέργεια ανεξάρτητων εκτιμήσεων του ενυπόθηκου ακινήτου να γίνεται μέσω προκαθορισμένου καταλόγου που διατηρεί ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των εκθέσεών τους για τον καθορισμό της αγοραίας αξίας.


5. Ο ενυπόθηκος δανειστής να ενημερώνει ενδιαφερόμενους αγοραστές για το ενυπόθηκο ακίνητο αντί απλά να δύναται να παρέχει ενημέρωση εάν το επιθυμεί.


6. Να επεκταθεί ο χρόνος κατά τον οποίο διατηρείται η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης στο 80% της αγοραίας αξίας από τρεις μήνες σε έξι μήνες και μετά τη λήξη των έξι μηνών η επιφυλασσόμενη τιμή να διατηρείται στο 50% της αγοραίας αξίας στο διηνεκές.


7. Να επιμηκυνθεί η περίοδος που ακολουθεί την ειδοποίηση ότι το ενυπόθηκο ακίνητο θα εκπλειστηριασθεί από τριάντα σε σαράντα πέντε μέρες, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος αντίδρασης από τον ενυπόθηκο δανειολήπτη για την καλύτερη δυνατότητα εξασφάλισης πώλησης στις επιφυλασσόμενες τιμές.


8. Να διασφαλιστεί το συνταγματικό δικαίωμα στη στέγη στο πλαίσιο πλειστηριασμού κατ’ αναλογίαν των διατάξεων του Μέρους VI του βασικού νόμου, που προβλέπει για τη διαδικασία πλειστηριασμού μέσω του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.


9. Να απαλειφθούν από το βασικό νόμο οι διατάξεις με τις οποίες απαιτείται ο συνυπολογισμός τόκων και τυχόν δικαστικών εξόδων ως εξασφαλισμένα από αρχική υποθήκη ακινήτου πριν την διάσπασή της σε διακριτές νέες υποθήκες.

10.05.2019 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ούτως ώστε στην έννοια του όρου «μισθωτός», για σκοπούς κοινωνικής ασφάλισης, να περιλαμβάνεται κατά τρόπο ρητό και αδιαμφισβήτητο και η απασχόληση δυνάμει «σύμβασης αγοράς υπηρεσιών» ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής σύμβασης ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού ή της ονομασίας που της αποδίδεται και η οποία  χαρακτηρίζεται από σχέση εργοδότη- εργοδοτημένου, προκειμένου οι εργαζόμενοι να έχουν όλα τα δικαιώματα και  ωφελήματα μεταξύ των οποίων και η πληρωμή των κοινωνικών τους ασφαλίσεων ως μισθωτοί  και όχι ως αυτοεργοδοτούμενοι.

13.03.2019 | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Κατάθεση επιστολής στις 13/3/2019 στις Υπηρεσίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για ετοιμασία πρότασης νόμου

Αγαπητή κ. Ηλιάδη, 

 

Παρακαλώ όπως ετοιμαστεί το συντομότερο δυνατόν πρόταση νόμου, η οποία θα τροποποιεί τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου έτσι ώστε να επωφεληθούν όλες ανεξαιρέτως οι κυπριακές επιχειρήσεις με την Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση (ΑΦΑ) όπως ακριβώς ισχύει και για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βάση της τελευταίας τροποποποίησης του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου που ψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων την 1η Μαρτίου 2019.

01.02.2019 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του Περί Φορολογίας του Εισοδήματος  Νόμου έτσι ώστε στις εκπιπτόμενες δαπάνες να προστεθεί και κάθε δαπάνη η οποία αφορά χρέωση από ιδιώτη γιατρό δεδομένου ότι θα επισυνάπτονται οι σχετικές αποδείξεις. Αυτό θα ισχύει μέχρι την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας.

01.02.2019 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ

Ο περί της Αστικής Ευθύνης Δημοσίων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2019

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας ώστε να καταστεί επιτακτική η αστική ευθύνη των υπαλλήλων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για κάθε απώλεια ή ζημιά την οποία αυτοί προξενούν εξ υπαιτιότητάς τους είτε στη διοίκηση είτε σε τρίτα πρόσωπα, λόγω πράξεων ή παραλείψεών ή μεροληπτικών αποφάσεών τους που είναι αποτέλεσμα δόλου ή εγκληματικής αμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.


Περαιτέρω, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, καθιερώνεται η ευθύνη του προϊστάμενου τμήματος σε περίπτωση που η παραγραφή αστικού αδικήματος προκύπτει λόγω καθυστέρησης του ιδίου του προϊστάμενου τμήματος στο οποίο ανήκει ή υπηρετεί ο υπάλληλος, να ενεργήσει.

01.02.2019 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου έτσι ώστε να περιοριστεί η προστασία που παρέχεται στον πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καθ’ όσον αφορά την αστική ευθύνη αυτών και να απαλειφθεί η διάταξή του που ρυθμίζει την αστική ευθύνη των εκπαιδευτικών λειτουργών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενόψει της προτεινόμενης ρύθμισης των θεμάτων αυτών με δύο άλλες προτάσεις νόμου, οι οποίες ετοιμάστηκαν και προωθείται η κατάθεσή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων παράλληλα με την παρούσα πρόταση νόμου.


Ειδικότερα, οι πιο πάνω αναφερόμενες προτάσεις νόμου που ρυθμίζουν την αστική ευθύνη του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, καθώς και την αστική ευθύνη των εκπαιδευτικών λειτουργών τιτλοφορούνται, αντίστοιχα ως «ο περί της Αστικής Ευθύνης των Προέδρων και των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμος του 2019» και «ο περί της Αστικής Ευθύνης των Δημοσίων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2019».

1 / 1

Please reload